PORTALO KAINOTEKA.LT  NAUDOJIMO TAISYKLĖS KLIENTAMS

Parengimo data: 2023-10-02

1.    BENDRADARBIAVIMAS IR PORTALO NAUDOJIMAS

1.1.   Portalo, kurio svetainės adresas www.kainoteka.lt (toliau – Portalas) savininkas ir valdytojas yra UAB „Kainoteka“ (toliau – Portalo savininkas), juridinio asmens kodas 306353750, adresas Vaisių g. 58-2, LT-44181 Kaunas, el. p. adresas verslas@kainoteka.lt .

1.2.   Šios Portalo naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Jūsų (toliau – Klientas) naudojimosi Portalu sąlygas.

1.3.   Klientas Portale gali talpinti informaciją apie savo prekių ir paslaugų kainas, taip pat naudotis pardavėjų ar paslaugų teikėjų kainų palyginimo funkcija ir lankytojų nukreipimu į Kliento pardavimo kanalus (toliau – Paslaugos). Klientas Portalą gali naudoti tik pagal numatytus tikslus, t. y. tik savo informacijos teikimui ir Paslaugų gavimui.

1.4.   Portalo savininkas turi teisę nustatyti ir keisti Portalo naudojimo bei veikimo sąlygas ir/ar šias Taisykles, taip pat nutraukti Portalo veikimą.

1.5.   Klientui draudžiama kopijuoti arba kenkti Portalo veiklai, įskaitant bet neapsiribojant saugumo pažeidimus, neautorizuotą prieigą ar kitokią manipuliaciją Portalu bei Portalo turiniu.

 

2.    PASLAUGŲ KAINOS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1.   Paslaugų kainos, mokėjimo terminai ir sąlygos yra nurodyti Klientui pateiktame pasiūlyme ar kainų sąraše.

2.2.   Klientui neapmokėjus už Paslaugas, Paslaugų teikimas yra nutraukiamas.

2.3.   Sumokėta Paslaugų kaina yra negrąžinama, išskyrus atvejus, kai tai numatyta galiojančiais teisės aktais ar nurodyta pasiūlyme ar kainų sąraše.

2.4.   Paslaugų kainos gali keistis. Apie pakeitimus Klientas informuojamas ne vėliau, kaip prieš 14 dienų iki naujų kainų įsigaliojimo. Klientas gali patvirtinti arba atsisakyti tęsti Paslaugų naudojimą, jei Paslaugų kaina pasikeičia.

 

3.    INFORMACIJOS Į PORTALĄ TEIKIMAS

3.1.   Klientas pats talpina informaciją apie savo prekių ar paslaugų kainas Portale, naudodamas jam suteiktą prieigą.

3.2.   Klientas atsako už informacijos teisingumą, aktualumą, nuorodų tikslumą, taip pat užtikrina, kad informacija nepažeis teisės aktų reikalavimų, įskaitant intelektinės nuosavybės, vartotojų teises, reklamos reguliavimą.

3.3.   Pastebėjus informacijos klaidas ar prieštaravimus teisės aktams, Klientas turi nedelsiant tokią informaciją pataisyti arba pašalinti.

3.4.   Portalo savininkas netikrina Kliento teikiamos informacijos ir už ją neatsako, tačiau gavęs pranešimą ar pastebėjęs klaidingą ar teisės aktus pažeidžiančią informaciją, gali apriboti jos pasiekiamumą arba ją visiškai pašalinti.

3.5.   Klientas privalo saugoti jam suteiktus prisijungimo duomenis ir nedelsiant informuoti apie jų praradimą ar kitą neautorizuotą prieigą.

 

4.    KITOS SĄLYGOS

4.1.   Taisyklės gali būti keičiamos, apie tai informuojant Portale ir/ar siunčiant pranešimą Klientui el. paštu. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.

4.2.   Portalo savininkas neatsako už pažeidimus ar žalą, atsiradusią dėl Kliento pateiktos informacijos ar kitų veiksmų. Klientui pažeidus Taisykles, Portalo savininkas turi teisę imtis priemonių, įskaitant prieigos apribojimą ar Paslaugų teikimo nutraukimą ir galimybę pareikalauti atlyginti žalą.

4.3.   Taisykles pažeidusiam Klientui jo už Paslaugas sumokėta kaina nėra grąžinama.

4.4.   Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, susiję su Taisyklėmis, Portalo ar Paslaugų naudojimu, sprendžiami derybomis, o nesusitarus taikiai - teismuose, pagal Portalo savininko buveinės vietą.

 

Šios Taisyklės yra sutartis tarp Portalo savininko ir Kliento, dėl Portalo ir Paslaugų naudojimo. Pradėdamas naudotis Portalu ir Paslaugomis, tai yra įkeldamas savo informaciją į Portalą, apmokėdamas už Paslaugas ir pan., Klientas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir sutinka su jomis. Jei Klientas nesutinka su Taisyklėmis jis neturėtų naudotis Portalu ir Paslaugomis.