PORTALO „KAINOTEKA.LT“ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-02

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.       Portalas „Kainoteka.lt“ yra kainų palyginimo portalas, pasiekiamas adresu https://kainoteka.lt/. Šiose portalo „Kainoteka.lt“ (toliau – Portalas) naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) pateikiama svarbi informacija apie Jūsų teises, pareigas, atsakomybės apribojimus, Jums naudojantis Portalu. Dėl to prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles.

1.2.       Portalas priklauso UAB „Kainoteka“, juridinio asmens kodas 306353750, adresas Vaisių g. 58-2, LT-44181 Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas info@kainoteka.lt (toliau – Portalo savininkas).

1.3.       Jūs“ arba „Naudotojas“ šiose Taisyklėse reiškia Portalo lankytoją ir (ar) Portale pasiekiamų paslaugų naudotoją. Naudojimasis Portalu šiose Taisyklėse apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite čia atlikti. Paslaugos šių Taisyklių prasme apima visas Jums Portalo teikiamas galimybes, įskaitant, bet neapsiribojant Portalo informacijos peržiūrą, lyginimą, parsisiuntimą, išsisaugojimą.

1.4.       Šios Taisyklės yra teisiškai įpareigojantis Jūsų ir Portalo savininko susitarimas, reglamentuojantis Jūsų naudojimąsi Portalu. Naudodamiesi Portalu Jūs sudarote sutartį su Portalo savininku bei patvirtinate, kad susipažinote su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, nesinaudokite Portalu.

1.5.       Taisyklės privalomos visiems Naudotojams. Portalo savininkas neprisiima atsakomybės, jei Naudotojas naudojasi Portalu, nesusipažinęs su Taisyklėmis.

1.6.       Portalo savininkas gali keisti šias Taisykles. Dėl to prašome reguliariai susipažinti su aktualia Taisyklių versija. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale ir taikomos naudojimuisi Portalu, atliktam po Taisyklių pakeitimo. Jei Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojatės Portalu, laikysime, kad Jūs sutikote su Taisyklių pakeitimais.

2.    PORTALO PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

2.1.       Portalas yra virtuali kainų palyginimo platforma, kurioje Naudotojai gali peržiūrėti jame skelbiamą elektroninių parduotuvių ir kitų elektroninių prekyviečių informaciją apie pardavėjų siūlomų prekių kainas, jų pokyčius ir palyginti kainas tarpusavyje.

2.2.       Portalo savininkas siekia pateikti Jums aktualią informaciją, tačiau negarantuoja ir neatsako už Portale esančios informacijos apie prekes ir (ar) jų kainas bei su prekėmis susijusių nuorodų teisingumą, tikslumą, vientisumą ir aktualumą.

2.3.       Portalas yra skirtas tik kainų palyginimui informaciniais tikslais. Portalo savininkas nelaikomas Pardavėju, tarpininku ar pan. Portale skelbiami pasiūlymai nelaikytini Portalo savininko pasiūlymais ir kvietimu sudaryti sandorį (oferta).

2.4.       Naudodamasis Portalu ir Portale esančios informacijos pagrindu priimdamas sprendimus, Jūs veikiate savarankiškai ir savo atsakomybe.

3.    NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.       Naudotojas turi teisę naudotis Portalu pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir apribojimus, taip pat nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, Portalo savininko ir (ar) kitų asmenų teisių.

3.2.       Naudotojui pasinaudojus Portale esančiais pardavėjų pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles. Už šių pareigų tinkamą įvykdymą atsako pats Naudotojas.

3.3.       Naudotojui draudžiama:

3.3.1.         atlikti veiksmus, kurie kelia ar gali sukelti pavojų Portalo tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui, riboti Portalo savininko galimybes tinkamai teikti paslaugas, taip pat kitų asmenų galimybes pasinaudoti Portalu ir (ar) jo paslaugomis;

3.3.2.         naudoti Portalą neteisėtiems sandoriams, sukčiavimui, kenkėjiškai veiklai, informacinėms atakoms, nusikalstamai ar kitai įstatymų draudžiamai veiklai;

3.3.3.         atlikti veiksmus, kurie kenkia ar gali pakenkti Portalo savininkui ar kitiems asmenims, jų turtui, infrastruktūrai, teisėtiems interesams;

3.3.4.         kopijuoti, modifikuoti, platinti Portalo turinį, pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Portalo turinio kopijų, Portalo turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Portalo turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Portalo parsisiųstame dokumente;

3.3.5.         rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti Naudotojų duomenis, įskaitant duomenis apie naudotojų veiksmus;

3.3.6.         naudoti bet kokias programas ar kodus, leidžiančius iškarpyti, indeksuoti, tirti ar užsiimti duomenų gavyba arba kasyba (angl. data mining, data scraping) iš Portalo ir (ar) jo duomenų;

3.3.7.         naudoti Portalą teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, etikos ir moralės normas pažeidžiančio ar kitokio neleistino turinio bet kokiai sklaidai.

3.4.       Naudotojas patvirtina, kad jis veikdamas savo ar kitų vardu turi teisę ir (ar) visus reikiamus įgaliojimus naudotis Portalu bei prisiimti iš jo kylančias pareigas.

3.5.       Naudotojas turi teisę bet kada atsisakyti naudotis Portalu ir (ar) paslaugomis.

4.    PORTALO SAVININKO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.       Portalo savininkas turi teisę:

4.1.1.         bet kada be išankstinio pranešimo keisti, pertvarkyti ar tobulinti Portalą, jo funkcionalumus, elementus, jame esančią informaciją, pavadinimus, šalinti pastebėtus trūkumus;

4.1.2.         bet kada nutraukti Portalo veikimą;

4.1.3.         apriboti, sustabdyti ar nutraukti Naudotojo galimybę naudotis Portalu ir (ar) paslaugomis jei:

4.1.3.1.            Naudotojas pažeidžia Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų, ar, Portalo savininko nuomone, netinkamai naudojasi Portalu;

4.1.3.2.            gautas privalomas valdžios institucijų nurodymas arba tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų;

4.1.3.3.            tai reikalinga, siekiant apginti Portalo savininko ir (ar) trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.3.4.            kyla pagrįstų įtarimų, kad Naudotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę Portalo veikimui ir (ar) kitų asmenų saugumui;

4.1.3.5.            Naudotojas daro žalą Portalo savininkui įskaitant, bet neapsiribojant Portalo savininko geram vardui ir (ar) reputacijai;

4.1.3.6.            tai reikalinga siekiant atnaujinti ar keisti Portalą, vykdyti profilaktinius darbus, šaltini pastebėtus trūkumus;

4.1.3.7.            Portalo savininkas priima sprendimą sustabdyti ar nutraukti Portalo veikimą ar iš esmės pakeisti jo veikimo modelį.

4.2.       Portalo savininkas turi teisę, tačiau ne pareigą Portale stebėti Naudotojo veiksmus, tirti Taisyklių pažeidimus, tikrinti Naudotojo pateiktą informaciją, ją blokuoti, pašalinti, riboti jos pasiekiamumą, jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia Taisykles ar teisės aktų reikalavimus.

4.3.       Įgyvendindamas 4.1.-4.2. punkte numatytas teises Portalo savininkas neatsako už dėl to kilusius neigiamus padarinius Naudotojui, nebent tokia atsakomybė kyla iš galiojančių teisės aktų.

5.    SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

5.1.       Portale gali būti nuorodų į kitų šalių administruojamas interneto svetaines ir (ar) mobiliąsias programėles, kurioms šios Taisyklės nėra taikomos.

5.2.       Portalo savininkas neperžiūri, nekontroliuoja ir nedaro įtakos šiose interneto svetainėse ir (ar) mobiliose programėlėse skelbiamam turiniui. Naudotojas kiekvienu atveju pats privalo įvertinti naudojimosi tokiomis svetainėmis ar programėlėmis saugumą, sąlygas bei kylančius įsipareigojimus.

5.3.       Portalo savininkas siūlo prieš naudojantis trečiosios šalies interneto svetaine ar mobiliąja programėle, susipažinti su joms taikomomis naudojimosi taisyklėmis. Portalo savininkas neatsako už neigiamus padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi tokiomis svetainėmis ar programėlėmis.

5.4.       Portalo savininkas nekontroliuoja informacijos, kurią Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Portalu ir neužtikrina Naudotojo apsaugos nuo įžeidžiančios, nepadorios, klaidinančios ar kitokios neigiamai Lankytoją veikiančios informacijos, taip pat neatsako už tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius.

6.    INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

6.1.       Visos teisės į Portalą, jo turinį, taip pat visos intelektinės nuosavybės teisės į prekių ir (ar) paslaugų ženklus, pavadinimus, logotipus, programinę įrangą, dizainus, taip pat visus jų atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, pataisymus ir naujas versijas priklauso Portalo savininkui ir tik Portalo savininkas turi teisę jais naudotis. Joks Portalo turinys ar Portale esanti intelektinė nuosavybė negali būti atgaminama, viešai skelbiama ar platinama be išankstinio raštiško Portalo savininko sutikimo.

6.2.       Naudotojas turi teisę su Portalu susijusią intelektinę nuosavybę naudoti tik asmeniniais tikslais, teisėtai naudodamasis Portalo funkcinėmis galimybėmis. Naudotojas privalo išsaugoti visus žymėjimus, liudijančius Portalo savininko intelektinės nuosavybės teises į Portalą ir (ar) su Portalu susijusią intelektinę nuosavybę (autorių teisių apsaugos ženklą, kitokias autorystės nuorodas), taip pat išsaugoti nepakeistą autoriaus vardą.

6.3.       Bet koks Portalo turinio, dizaino, kitų intelektinės nuosavybės objketų paveikimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių yra Portalo savininko teisių pažeidimas, už kuriuos taikoma teisinė atsakomybė.

6.4.       Naudotojo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa Portalo duomenų bazės dalimi ir Portalo savininkas ją gali saugoti bei naudoti savo veikloje, įskaitant ir panaudojimą reklaminėje medžiagoje. Portalo savininkas, naudodamas tokią informaciją,  neturi mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo.

7.    ATSAKOMYBĖ

7.1.       Portalas veikia vadovaujantis principais „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia prieinama“. Portalo savininkas negarantuoja, kad prieiga prie Portalo bus nepertraukiama arba be klaidų. Portalo savininkas negarantuoja, kad Portale (ar atsisiunčiamuose failuose) nėra virusų. Naudotojas pats turi imtis atsargumo priemonių. Portalo savininkas neatsako už Portalo veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojui ar kitiems asmenims kilusias neigiamas pasekmes.

7.2.       Portalo savininkas neatsako už Naudotojo ryšių sistemų, operacinės sistemos ar kitų programų veikimo sutrikimus sutrikimus, Naudotojo įrenginio gedimus ar praradimą, Portalo netinkamą veikimą atsiradusį dėl Naudotojo veiksmų, netikslių, neteisingų Naudotojo pateiktų duomenų ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar kitiems asmenims.

7.3.       Portalo savininkas neatsako už Portale esančios informacijos, tame tarpe ir informacijos apie prekes, neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) taip pat prekių, kurias iš pardavėjų įsigyja Naudotojas kokybę, komplektiškumą, sutarties su pardavėju sąlygų įvykdymo užtikrinimą ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar kitiems asmenimis.

7.4.       Jei Šalies atsakomybė nėra apribota šiomis Taisyklėmis ar teisės aktais, ji, žalos atveju, įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius (išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius). Tokiais atvejais Portalo savininko atsakomybė Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 50 (penkiasdešimties) Eur suma.

7.5.       Šalys neatsako už savo pareigų nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (tokių kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Portalo savininko naudojamas el. sistemas, įskaitant tas, kurias valdo Portalo savininko paslaugų teikėjai, ir pan.).

8.     APSIKEITIMAS INFORMACIJA

8.1.       Taisyklės ir kiti Portalo savininko pranešimai Naudotojui pateikiami ir prieinami Portale. Portalo savininko Portale pateikiama informacija, įskaitant, šias Taisykles, laikoma pateikta Naudotojui raštu.

8.2.       Naudotojas pranešimus Portalo savininkui turi siųsti Portale ir šiose Taisyklėse nurodytu kontaktiniu el. paštu.

9.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.       Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2.       Naudotojų asmens duomenys tvarkomi kaip nurodyta Portalo privatumo politikoje, su kuria Naudotojas privalo susipažinti.

9.3.       Portalo savininkas gali be atskiro pranešimo pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas (ar dalį jų), kylančias iš šių Taisyklių, užtikrinant, kad po tokio perleidimo Naudotojo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis.

9.4.       Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Vilniaus miesto teismuose, nebent teisės aktai privalomai numato kitokį teismingumą.

9.5.       Naudotojas – vartotojas su Portalo savininku iškilusius ginčus gali spręsti elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia toks Naudotojas turi kreiptis į Portalo savininką el. paštu info@kainoteka.lt. Jei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo Naudotojas negauna atsakymo ar nesutinka su pateiktu atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, kontaktai pateikiami interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.